Prosedyre for klatring i mast

Som profesjonell rigger er det viktig med god prosedyre for klatring og arbeid i mast. Prosedyren skal følge krav til personlig verneutstyr (PVU) for arbeid i høyden, og være et verktøy for å ivareta sikkerhet og komfort på en praktisk og realistisk måte. Privatpersoner er ikke pålagt å følge disse rutinene, men det er en sterk anbefaling.

Metode:

Ved klatring i mast skal det til enhver tid brukes to tau med separate fester. Begge tauene skal kontrolleres / vurderes før klatring. Dersom det er tvil om tauene er egnet skal tauet skiftes, eller det skal legges inn midlertidig tau som er egnet. Siden tauene går over trinse og bolt i mastetopp, bør det vurderes om trinsen fungerer tilfredsstillende, siden en skadd eller manglende trinse og bolt vil kunne skade tauet ved belastning.

De to tauene som brukes, deles inn i arbeidstau og sikringstau.

Arbeidstauet (fallet) festes direkte til sitteselens innkoblingspunktet med åttetallsknop. Man skal aldri koble seg direkte inn i sydd endeløkke annet enn på tau som er godkjente iht EN1891 Klasse A hvor endeløkka er laget av produsent. Arbeidstauet styres av en hjelpeperson som vinsjer klatreren opp i masta. Tauet låses både i avlaster og i vinsj. Enkelt forklart er arbeidstauet det tauet man aktivt klatrer på.

Sikringstau

Sikringstau skal være av type EN1891 Klasse A på 10,5 til 11mm. Tauet trekkes gjennom masten i sin helhet eller trekkes opp til toppen av masta ved bruk av et fall. Fall/sikringstau sikres ved bruk av både avlaster og vinsj. Ved skjøting av fall til sikringstau brukes dobbel fiskeknute eller to åttetallsknop i hverandre. Nedre del av sikringstauet festes i dekkshøyde. Det skal brukes en løpebrems som er godkjent sammen med sikringstauet. For ekstra arbeidsradius i masta anbefales det at forlengerslynge/falldemper mellom løpebrems og selens innkoblingspunkt er ca. 40cm lang.

Løpebrems

Løpebremsen skal fungere som en uavhengig ekstra sikring og skal festes til selens høyde EN361 festepunkt (bryst eller rygg).

  • Bilde viser camp goblin løpebrems

Sikring av arbeidstau og sikringstau.

Både arbeidstau og sikringstau skal alltid være sikret på forsvarlig måte, både til vinsj og avlaster. Arbeidstau og sikringstau bør komme ut på forskjellig sted i masten for å unngå faren ved feil på bolt og trinse i mastetopp. Det er også en fordel om tauene kommer ut på forskjellig side i cockpit, slik at de får hver sin vinsj til eventuell nedfiring og redning.

Mulighet for redning.

Det skal finnes løsning for å fire den klatrende personen ned fra masten. Krav om mulighet til å fire ned personen i masten ivaretas ved at begge tauene kan fires av hjelpepersonen. Påse at sikringstauet er langt nok dersom det trekkes gjennom masten.

Bruk av verktøy.

Ved bruk av verktøy som kan skade tau på innsiden av masten som for eksempel bor eller stikksag skal det etableres en uavhengig sikring til mast eller stag under arbeidet. Utstyr og metode for arbeidsposisjonering kan brukes så lenge festepunktet til mast/stag er høyere enn tilkoblingspunktet til selen. Ideelt bør arbeidsposisjoneringen være stram slik at man unngår sjokkbelastning ved kutt på arbeidstau.

Hjelm.

Det er krav om bruk av hjelm ved arbeid i høyden. Det er også viktig at hjelpeperson og andre som befinner seg på dekk både bruker hjelm og opptrer på en aktsom måte for å sikre seg mot fallende gjenstander.

Sikre verktøy.

Verktøy og utstyr skal sikres mot fall. Det bør brukes verktøybag / veske som kan lukkes for å hindre at verktøy faller ut. Når verktøy og deler er i bruk skal det være sikret med tau/slynge. Det kan være en fordel å ha flere verktøyvesker for å holde orden og kunne utføre arbeidet effektivt og trygt.

Sitteplate istedenfor båtmannsstol.

En sitteplate gir økt sittekomfort og bør brukes dersom arbeidet er forventet å ta noe tid. Siden en klatresele vil kunne ødelegge for blodsirkulasjonen over tid, vil en sitteplate gi avlastning og mulighet for å endre sitteposisjon.

Arbeidsposisjon.

For god arbeidsposisjon, for eksempel ved arbeide i mastetopp, bør man ha fotstropper med slynge. Disse festes i mastens høyeste punkt. Det anbefales å bruke justerbar støttestropp/slynge for arbeidsposisjonering. Denne festes enten i mastens høyeste punkt og kan justeres fra sitteselens sentralpunkt, eller ved at den er tilkoblet sitteselens sidefester (tauet rundt masta) og justeres fra en av sidene. En viktig regel er at man aldri skal bevege seg over tilkoblingspunktet i masta. Selens innkoblingspunkt skal aldri over tauets tilkoblingspunkt (trinsa i masta).

EL vinsj.

Ved bruk av motorisert vinsj bør ikke arbeidstau festes i selftaling på vinsjen, siden det kan skje at motor eller bryter låses i «på» posisjon. Ved bruk av motorisert vinsj skal det også være etablert tydelige signaler, da en motor vil kunne overdøve verbal kommunikasjon.

Værforhold.

Været kan påvirke sikkerheten ved arbeide i mast. Ligger båten et sted med mye vind og bølger kan dette påvirke jobben til den grad at det er å anse som utrygt. Det skal aldri klatres i en mast dersom det lyner.

Høye master.

På høye master med tykke fall vil vekten av arbeidstauet kunne overstige vekten av personen som klatrer. Dette vil gjøre at personen som klatrer vil bli heist opp på grunn av vekten av tauet, og det vil bli vanskelig å komme ned igjen. Ved slike tilfeller bør det festes tau til personen som klatrer slik at vektforskjellen blir redusert og vedkommende kan trekkes ned av hjelpepersonen på dekk.

Klatresele:

Det er en fordel å velge en kombinasjonssele som har både lavt festepunkt i hoftehøyde iht. EN813 (sittesele) og høyt festepunkt på rygg eller bryst (EN361 fallsikring)

Sitteseler kommer med ulik grad av polstring for komfort. Mindre polstring gir økt bevegelighet, men økt behov for sitteplate, mens sitteseler med høy grad av polstring gir bedre hengekomfort over tid.

Arbeidstau:

Arbeidstau kan være et fall som allerede er i båten dersom tauet vurderes som trygt og i god stand. Dersom tauet ikke er i tilfredsstillende stand trekkes et eget arbeidstau gjennom masten. Tauet bør være semi-statisk ihht EN1891 Klasse A og være 10,5 til 11mm.

Sikringstau:

Tauet skal være semi-statisk ihht EN1891 Klasse A og være 10,5 til 11mm. Sikringstau skal være godkjent til løpebremsen.